« back

Bandung Electronic Center

BANDUNG ELECTRONIC CENTER

Land area : 12,610 sqm
Location :  Bandung
Developer : PT Bina Bintang Priangan